Ішкі тәртіп ережелері
(бекітілген нұсқасы)

Ішкі тәртіп ережелері

 Жалпы ережелер

Осы ішкі тәртіп ережелері (бұдан әрі – Ереже) «Медициналық-техникалық колледж» ЖШС (бұдан әрі – Колледж) ҚР Конституциясына, «Білім туралы» ҚР Заңына, Жарғыға және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру қызметін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді. Бұл Ережелерде мыналар қарастырылған:

Ішкі тәртіп — оқу сабақтарының барлық түрлерін, аудиториядан тыс, ғылыми, тәрбиелік және басқа да іс-шараларды өткізу тәртібі және оларды іске асыру кезінде студенттерге қойылатын талаптар ретінде айқындалады.

Оқу тәртібі — барлық студенттер үшін колледжде белгіленген тәртіп ережелеріне, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын орындау тәртібіне, сабақтарға қатысу тәртібіне міндетті түрде бағыну, сондай-ақ студенттердің өздеріне жүктелген міндеттерді тиісінше орындауы ретінде айқындалады.

Ережелер білім беру процесінің сапасын арттыруға, оқу тәртібін нығайтуға, колледж аумағында және үй-жайларында тиісті тәртіпті қамтамасыз етуге, студенттерде оқуға адал көзқарасты, оқу қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті тәрбиелеуге бағытталған.

Ішкі тәртіп ережелері ішкі нормативтік құжат мәртебесіне ие және колледждің барлық қызметкерлері мен студенттері үшін міндетті болып табылады.

Оқу тәртібін колледж әкімшілігі қалыпты жоғары өнімді жұмыс үшін қажетті ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлар жасау, сендіру, тәрбиелеу әдістерімен оқу міндеттерін саналы түрде орындау, сондай-ақ адал еңбегі мен оқуы үшін көтермелеу арқылы қамтамасыз етеді.

Осы Ережелерді қолдануға байланысты мәселелерді колледж әкімшілігі оған берілген құқықтар шегінде, ал Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Колледждің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларда – бірлесіп немесе студенттік комитет мүшелерінің пікірін ескере отырып шешеді.

 

 1. Студенттердің негізгі құқықтары мен міндеттері

Студенттер — колледж іске асыратын негізгі және қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін белгіленген тәртіппен колледжге қабылданған тұлғалар. Колледж бен студенттің, оның ата-анасының және өзге де заңды өкілдерінің өзара қарым-қатынасы қолданыстағы заңнамамен, Ережемен және білім беру қызметтерін көрсету туралы шартпен реттеледі. Оқуға қабылдау кезінде білім алушы колледжбен білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасасуға, Колледж жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензиямен, білім беру ұйымдарына қабылдау тәртібін регламенттейтін Ережелермен және нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жөніндегі негізгі құжаттармен танысуға міндетті.

 

2.1 Колледж студенттері құқылы:

 • ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес сапалы білім алуға;
 • Ғылымның, техниканың және мәдениеттің қазіргі даму деңгейіне сәйкес білім алуға;
 • Өзінің адамдық қадір-қасиетін құрметтеуге, ар-ождан, ақпарат бостандығына, өз пікірлері мен сенімдерін еркін білдіруге;
 • Колледжде білім беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен оқулықтармен, оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етуге арналған ақпараттық ресурстарды тегін пайдалануға;
 • Шығармашылық жобалардың, ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық түрлеріне, конференцияларға, симпозиумдарға, конкурстарға, фестивальдерге қатысуға, өз жұмыстарын жариялауға ұсынуға, оның ішінде колледж басылымдарында, пәндік үйірмелерге қатысуға, жарыстарға қатысуға;
 • Оқытылатын пәндер бойынша оқытушылардан кеңес алуға;
 • Білім беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құжаттарына және Колледждің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес бір оқу орнынан екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне қайта қабылдауға және ауыстыруға;
 • Оқудағы ерекше жетістіктері және колледждің оқу және қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысқаны үшін моральдық және (немесе) материалдық көтермелеу алуға;
 • Колледждің студенттік өзін-өзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға.

 

2.2 Студенттердің негізгі міндеттері:

 • Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білімді, іскерлікті, практикалық дағдылар мен құзыреттерді меңгеру.
 • Өз денсаулығына қамқорлық жасау, рухани және физикалық өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу.
 • Колледж жарғысын, студенттер қызметінің ішкі тәртіп ережелерін сақтау, педагогикалық кеңестің шешімдерін, директордың, директор орынбасарларының оқу, шығармашылық, ғылыми процестерді, оларды ұйымдастыру мен өткізуді реттейтін бұйрықтары мен өкімдерін орындау;
 • Колледж оқушысының ар-намысы мен қадір-қасиетін өзінің мінез-құлқымен және оқуға деген көзқарасымен қолдау, колледждің үздік дәстүрлерін сақтау және арттыру.
 • Ақпараттық тақтада колледж әкімшілігі ілінген хабарландырулармен және ақпаратпен үнемі танысып отыру, колледждің ресми интернет-сайтына кіру және сайтта орналастырылған ақпаратпен танысу.
 • Колледжден шыққан кезде:
 • колледж әкімшілігіне студенттік билетті, оқу билетін, сынақ кітапшасын және колледж берген басқа да құжаттарды тапсыру;
 • Колледж алдында қаржылық берешек болған кезде берешек сомасын толық көлемде өтеу;
 • колледж әкімшілігі берген нысан бойынша кету қағазына қол қою және тапсыру.
 • Колледж студенттері таңдаған мамандығы бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысуға, кешікпеуге, белгіленген мерзімде тапсырмалардың барлық түрлерін орындауға, белгіленген мерзімде оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларына қатаң сәйкес барлық емтихандар мен сынақтарды тапсыруға міндетті;
 • Колледж директоры бекіткен тиісті ережелер мен нұсқаулықтарда көзделген еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, еңбек гигиенасы және өртке қарсы қорғау жөніндегі талаптарды сақтау. Колледж әкімшілігіне адамдардың өміріне немесе денсаулығына, Колледж мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін туындаған жағдай немесе оқиғалар туралы дереу хабарлау;
 • Колледж мүлкін оның бүлінуіне жол бермей сақтау, Жабдықтар мен техниканы тиімді пайдалану, Интернет желісінде жұмыс істеу үшін бөлінген ресурсты тек оқу және ғылыми-зерттеу мақсатында пайдалану, студенттердің пайдалануына берілетін құралдарға ұқыпты қарау, энергияны, суды және басқа ресурстарды үнемді және ұтымды жұмсау;
 • Білім алушылардың, оқытушылардың, колледж қызметкерлерінің адами қадір-қасиетін және пікірін құрметтеу, басқа адамдардың пікіріне шыдамдылық таныту, қоғамға жат көріністерге төзбеушілік таныту;
 • Таза және ұқыпты келбетке ие болу, белгіленген киім нысанын сақтау: медициналық халат, медициналық қалпақ, колледжде болған кезде ауыстырылатын аяқ киім, дене шынықтыру сабағында болған кезеңде ауыстырылатын – спорттық киім.
 • Жоспарлы медициналық тексеруден өту;
 • Білім беру қызметтерін көрсету туралы шартта айқындалған қаржылық міндеттемелерді орындау;
 • Колледждің оқу корпусында бола отырып, өзін абыроймен ұстау, басқа студенттерге өз міндеттерін орындауға кедергі келтіретін әрекеттерден аулақ болу, жалпы қабылданған моральдық және этикалық нормаларды сақтау, колледждің іскерлік беделіне қамқорлық жасау;
 • Колледждің барлық оқу және басқа да ғимараттарында тәртіпті, ұйымшыл болуға, тазалық пен тәртіпті сақтауға, колледждің оқу корпусының және оған іргелес аумақтың оқу және көмекші үй-жайларын жинау жөніндегі іс-шараларға ұдайы қатысу;
 • Мұғалімдердің, әкімшілік өкілдерінің аудиториясына кірген кезде оларды орнынан тұрып қарсы алу;
 • Оқу сабақтары кезінде мұғалімдердің түсініктемелері мен жолдастарының жауаптарын мұқият тыңдау, сөйлеспеу, алаңдамау, мұғалімнің барлық нұсқауларын орындау;
 • Сұрақтарға жауап беру және сұрақ қою кезінде, тұру және отыру тек мұғалімнің рұқсатымен;
 • Сабақ барысында аудиториядан тек мұғалімнің рұқсатымен кіруге және шығуға болады.
 • Зертханаларда, кабинеттерде және оқу-өндірістік практикадан өту кезінде сабақ жетекшісі көрсеткен аспаптар мен құралдарды ғана пайдалану, оларды ұқыпты ұстау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау,
 • Оқу сабақтары кезеңінде ұялы байланыс құралдарын ажырату, аудио және бейне ойнату аппаратурасын тек оқытушының рұқсатымен пайдалану;
 • Әр топта директордың бұйрығымен ең табысты және тәртіпті студенттер қатарынан топтың старостасы тағайындалады;
 • Топ старостасы міндеттеріне топтағы тәртіпті сақтау, оқулықтарды тобының студенттері арасында уақтылы тарату, бөлім меңгерушісіне қажетті құжаттарды уақтылы тапсыру кіреді.
 • Топ старостасы тікелей кураторына, бөлім меңгерушісіне, директордың орынбасарына, студенттер жастар клубының төрағасына бағынады, олардың барлық ауызша және жазбаша нұсқауларын орындайды және өз тобының студенттерін хабардар етеді.
 • Колледж білім алушыларының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Колледж Жарғысында, білім беру қызметтерін көрсету шартында, осы Ережелерде және колледждің басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген басқа да құқықтары мен міндеттемелерге ие.
 • Білім алушылардың материалдық жауапкершілігі. Студенттер колледжге қасақана материалдық залал келтірген жағдайда қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен материалдық жауапкершілікте болады.

 

 1. Колледж қабырғасында тыйым салынады
 • Сабақ кезінде қатты сөйлесу, шу, музыка тыңдау, балағат сөздер айту, дәлізде жүру;
 • Физикалық зорлық-зомбылық немесе қорқыту, бір-бірін қорлау және қорлау әрекеттері, басқалардың мүлкін ұрлау, басқалардың және колледждің жеке мүлкін қасақана бүлдіру, агрессивті немесе бұзақы мінез-құлық (дөрекі мінез-құлық, айқайлау және т. б.) және басқа да заңсыз әрекеттер;
 • Ғимаратта, аумақта, аулада, оқу ғимаратының кіреберісінде темекі шегу, қоқыс тастау, түкіру;
 • Алкогольді ішімдіктерді пайдалану, улы және есірткі құралдарын қолдану;
 • Қаруды, жарылғыш заттарды, газ құтыларын әкелу, беру немесе пайдалану, жарылыстар мен өрттерге әкелуі мүмкін кез келген құралдар мен заттарды пайдалану;
 • Қарым-қатынастарды айқындау үшін физикалық күш қолдану, айналасындағылар үшін қауіпті салдарға әкеп соқтыратын кез келген әрекеттерді жасау;
 • Колледждің жергілікті желілерінде және Интернет желілерінде зиянды бағдарламаны тарату;
 • Қабырғаларға, аудиториялық үстелдерге және басқа жерлерге қандай да бір жазулар мен суреттер салуға, әкімшіліктің рұқсатынсыз хабарландырулар мен өзге де материалдарды желімдеуге және іліп қоюға;
 • Қоғамдық тәртіпті және оларды өткізу регламентін бұза отырып, саяси және діни сипаттағы жария іс-шараларды өткізу, тіркелмеген ұйымдардың атрибуттарын пайдалану және ҚР заңнамасына қайшы келетін идеяларды насихаттау;
 • Діни киім кию, ғибадат бөлмелерін ашу және колледжде діни атрибуттарды пайдалану;
 • Сабақ уақытында тамақ пен сусын ішу;
 • Оқытушының рұқсатынсыз сабақ кезінде оқу сабақтарын үзу, аудиторияға кіру және одан шығу;
 • Нәсілдік, ұлттық, діни араздық пен алауыздықты қоздыруға, ұлттық ар-намыс пен қадір-қасиетті қорлауға бағытталған іс-әрекеттерге жол беру;
 • Колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз әртүрлі жабдықтарды, колледждің басқа мүлкін алып кету.
 • Студент студенттің академиялық адалдығын сақтауға және академиялық жұмысты орындау кезінде, аралық немесе қорытынды аттестаттау барысында өзіне немесе басқа біреуге көмектесу мақсатында алдау парақтарын және ақпарат алудың басқа да заңсыз тәсілдерін пайдалануға жол бермеуге тиіс;
 • Плагиат, яғни біреудің идеяларын немесе тұжырымдарын ұрлау, тиісті жұмысты өз ойлары мен идеяларының нәтижесі ретінде ұсыну;
 • Құжаттардағы деректерді (оқу журналдары, үлгерім кітапшалары, студенттік билеттер) қолдан жасау және тіркеу, сақталған ақпаратты (оның ішінде компьютерлік ақпаратты) көшіру, өзгерту немесе кез келген басқа әрекетке пайдалану.

 

 1. Әкімшіліктің негізгі құқықтары мен міндеттері

4.1 Колледж әкімшілігі құқылы:

 • Студенттерден қолданыстағы заңнамада, Колледж жарғысында, осы Ережелерде және колледждің басқа да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өз міндеттерін адал және тиісінше орындауды талап ету.
 • Өз өкілеттіктері шегінде және қолданыстағы заңнама нормаларын сақтай отырып, студенттердің орындауы үшін міндетті ішкі нормативтік құжаттар мен ұйымдастырушылық-өкімдік актілер шығару.
 • Әр студенттен білім беру қызметтерін көрсету шартының талаптарын орындауды, оқу тәртібін сақтауды талап ету.
 • Студенттерден Колледж мүлкіне ұқыпты қарауды, компьютерлік және басқа да техникалармен жұмыс істеу ережелерін сақтауды талап ету.
 • Оқу, ғылыми және шығармашылық қызметтегі жетістіктері үшін студенттерді көтермелеу және марапаттау.
 • Студенттерге оқу тәртібін, Ережелерді, білім беру қызметтерін көрсету шартының талаптарын бұзғаны үшін, колледжден шығарылғанға дейін тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану.
 • Колледжге студенттің оқу процесінде келтірген залалын (зиянын) өтеуге.
 • Ата-аналарға, сондай-ақ студенттің заңды өкілдеріне оның үлгерімі, мінез-құлқы, оқу ақысын төлеу және басқа да оқу жағдайлары туралы ақпарат беру.

 

4.2 Колледж әкімшілігі мыналарға міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес студенттерді даярлауды қамтамасыз ету.
 • Қолданыстағы нормативтерге сәйкес үзілістермен оқу жүктемесінің көлемін және сабақ режимін айқындау ғылыми-педагогикалық, әкімшілік-шаруашылық, оқу-көмекші және өзге де персоналдың жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
 • Салауатты және қауіпсіз оқу ортасын, жабдықтарды жақсы жағдайда қамтамасыз ету;
 • Колледждің қаржы қаражаты шегінде білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету, білім беру процесін жарақтандыру және үй-жайларды жабдықтау;
 • Білім беру процесін тиісті әдістемелік қамтамасыз етуге шаралар қабылдау;
 • Өндірістік жарақаттанудың алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдау, білім алушылардың қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және еңбек гигиенасы, өрттен қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың барлық талаптарын білуі мен сақтауын үнемі бақылау;
 • Ғимараттарды жылытуды, жарықтандыруды, желдетуді, жабдықтарды дұрыс ұстауды қамтамасыз ету, студенттердің сыртқы киімдерін сақтау үшін қалыпты жағдай жасау;
 • Оқу орнының қауіпсіздігін, жабдықтардың, құрал-жабдық және басқа да мүліктің сақталуын, сондай-ақ оқу және тұрмыстық ғимараттарда қажетті тәртіпті қамтамасыз ету.
 • Ғимаратты, мүлікті күзету және олардың өртке қарсы және санитарлық жай-күйі үшін жауапкершілік директордың бұйрығымен тиісті лауазымды адамдарға жүктеледі;

 

 1. Студенттік жастар клубы
 • Өз жұмысында ҚР заңнамасын, осы Ережені және өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады;
 • Студенттердің жалпы сайлауында сайланған адамдардан тұрады;
 • Студенттердің, топ старосталарының қызметін үйлестіреді;
 • Студенттерді колледжде (кабинеттерді жинау) және іргелес аумақта қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындауға ерікті түрде тартады;
 • Колледж әкімшілігіне материалдық құндылықтардың сақталуын бақылауды ұйымдастыруға көмектеседі;
 • Студенттердің мүдделерін қорғайды;
 • Мәдени-бұқаралық жұмыс жүргізуді ұйымдастырады;
 • Студенттік жастар клубымен келесі мәселелер міндетті түрде келісілуі керек:
 • студенттерге қолданылатын марапаттар және тәртіптік жаза шаралары;
 • Колледжде сабақтан тыс іс-шаралар жоспарлау;
 • Өзге де мәселелер. Егер бұл туралы колледж нормативтік актісінде тікелей көрсетілсе.
 • Колледж әкімшілігі жастар клубы мүшелерін табысты жұмыс істегені үшін моральдық және материалдық марапаттау шараларын қабылдайды.

 

 1. Оқу кестесі, оқу уақыты және оны пайдалану
 • Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады, екі семестрден тұрады және осы білім беру-кәсіптік бағдарлама бойынша оқу жоспарына сәйкес аяқталады.
 • Колледждегі оқу процесі оқу жоспарлары мен сабақ кестесіне сәйкес аптасына 5 күн (дүйсенбіден жұмаға дейін) жүзеге асырылады.
 • Жексенбі және мереке күндері оқуға ҚР заңнамасына сәйкес ерекше жағдайларда жол беріледі.
 • Сабақ кестесін колледж директоры бекітеді және белгіленген жерге ілінеді.
 • Сабақ басталғаннан кейін барлық аудиторияларда сабақтың қалыпты өтуіне қажетті тыныштық пен тәртіпті қамтамасыз ету қажет.
 • Сабақта болған кезде білім алушылар міндетті:
 • оқу сабақтарының барлық түрлеріне ауыстыратын аяқ киім, ақ халат киіп, клиникалық базаларда, Колледж зертханаларында өтетін оқу сабақтарына қосымша қалпақтар, және қорғаныс маскада қатысу;
 • қабылданған этикалық мінез-құлық нормаларын бұзбау, мұғалімнің аудиторияға кіруі кезінде тұру;
 • оқу сабақтары кезеңінде ұялы байланыс құралдарын өшіру;
 • аудио және бейне ойнату жабдықтарын тек мұғалімнің рұқсатымен пайдалану.
 • Оқу сабақтарын үзуге, аудиторияға кіруге және оларды өткізу кезінде одан шығуға жол берілмейді.
 • Оқытушы сабақты нақты бастағаннан кейін студенттердің кіруіне және аудиториядан шығуына тек оқытушының рұқсатымен ғана жол беріледі.
 • Әрбір академиялық топта белгіленген үлгідегі студенттердің сабаққа қатысуын есепке алу журналы жүргізіледі, күн сайын сабақ басталар алдында топ старостасы сабаққа қатысқандар мен қатыспағандарды белгілейді.
 • Белгілі себеппен сабаққа келмеген жағдайда келесі күннен кешіктірмей студент бұл туралы бөлім меңгерушісіне немесе кураторына хабарлауы және оқуға келген бірінші күні келмеу себебі туралы мәліметтерді және белгіленген үлгідегі құжаттарды (анықтамалар, шақыру қағаздары, хаттар, жеделхаттар және т.б.) ұсынуы тиіс.
 • Өткізіп алған сабақтарды студент директордың орынбасары бекіткен кестеге сәйкес пысықтауға міндетті. Студенттің өткізіп алған сабақтарын пысықтау сабақ кестесінен тыс уақытта жүргізіледі.

 

 1. Оқудағы жетістіктері үшін марапаттау

Оқудағы жетістіктері және колледждің шығармашылық, ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін студенттер үшін моральдық және материалдық марапаттаудың мынадай нысандары белгіленеді:

— алғыс хабарландыру;

— колледждің Құрмет грамотасымен марапаттау;

— марапаттаудың өзге де шаралары.

Марапаттау директордың бұйрығымен жарияланады, бүкіл ұжымның назарына жеткізіледі және студенттің жеке ісінде сақталады.

 

 1. Оқу тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік

Қазақстан Республикасының Білім беру процесін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінде, Колледж жарғысында, осы Ережелерде және колледжде білім беру қызметтерін көрсету шартында көзделген міндеттерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік Ықпал етудің мынадай түрлері қолданылады:

 • ескерту;
 • сөгіс;
 • колледжден шығару;
 • ішкі бақылауға қою;
 • келтірілген залалды өтеу міндетін жүктеу;
 • ата-аналарын колледжге шақыру (заңды өкілдер);
 • ата-аналарға (заңды өкілдерге) теріс қылық туралы хабарламасы бар хат жолдау;
 • дәлелді себептерсіз оқу сабақтарын өткізіп алған жағдайда:

– 36 сағат ішінде-ескерту жарияланады;

– 72 сағат ішінде-сөгіс жарияланады;

– 108 сағат ішінде-колледжден шығарылады.

Тәртіптік жазаларды қолдану колледж директорының бұйрығымен ресімделеді.

Тәртіптік жаза, оның ішінде оқудан шығару колледж студентіне жазбаша түрде түсініктеме алғаннан кейін қолданылуы мүмкін. Білім алушының жазбаша нысанда түсініктеме беруден бас тартуы оған тәртіптік жаза шарасын қолдануға кедергі келтірмейді. Әрбір тәртіптік теріс қылық үшін бір ғана тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

Тәртіптік жаза колледж директорының бұйрығымен ресімделеді. Тәртіптік жаза шарасын қолдану туралы мәліметтер білім алушының жеке ісіне енгізіледі.

Тәртіптік жазаны қолдану кезінде жасалған теріс қылықтың ауырлығы, ол жасалған мән-жайлар, алдыңғы оқу және студенттің мінез-құлқы ескеріледі.

Студенттерді сырқаттануы (құжатпен расталған), академиялық демалысы кезінде оқудан шығаруға жол берілмейді.

Колледжде оқитын адамдарды оқудан шығару үшін, оның ішінде олар құқыққа қайшы әрекеттер жасаған жағдайда негіздер «білім туралы» ҚР Заңына сәйкес колледж жарғысында айқындалады.

Студент колледжден шығарылуы мүмкін

 • өз қалауы бойынша, оның ішінде ауруы бойынша немесе басқа оқу орнына ауысуына байланысты;
 • академиялық үлгермегені үшін (сессияға үш және одан да көп қанағаттанарлықсыз баға алған кезде, академиялық берешек белгіленген мерзімде жойылмаған кезде);
 • егер оқыту шығындарды толық өтеу негізінде жүргізілсе, Шарт талаптарын бұзғаны үшін;
 • колледж жарғысында, осы Ережеде көзделген міндеттерді өрескел немесе бірнеше рет бұзғаны үшін, егер студентке бір жыл бұрын тәртіптік жаза немесе ықпал ету шаралары қолданылған болса, жоғарыда аталған ережелерді бұзу бірнеше рет болып саналады;
 • заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген қылмыс жасағаны үшін, сондай-ақ колледж студенті атағына нұқсан келтіретін өзге де құқыққа қайшы әрекеттер жасағаны үшін;
 • медициналық қажеттіліктен туындамаған есірткі заттарын қолданғаны үшін;
 • Студенттердің оқу уақытынан тыс уақытта жасаған теріс қылықтары мен қылмыстары үшін Колледж жауапты емес.